Pre autorov

Články publikované v Zahraničnej politike reagujú aktuálne problémy a otázky medzinárodného politického diania, témy, ktoré úzko súvisia so zahraničnou politikou Slovenska a Európskej únie.

Autorom a autorkám odporúčame, aby tému svojho príspevku konzultovali s redakčnou radou pred samotným písaním. Rozhodnutie o zverejnení článku je podmienené zaslaním textu.

Rozsah príspevkov by sa mal pohybovať približne od 1000 do 2000 slov (3 – 5 normostrán).

Všeobecné inštrukcie

1. Cieľom Zahraničnej politiky (ZP) je rozvíjať diskusiu o aktuálnych témach
medzinárodných vzťahov a o pôsobení slovenskej diplomacie. Ambíciou portálu je rozširovať okruh ľudí so záujmom o uvedené témy, preto
považujeme pútavosť príspevkov za rovnako dôležitú ako presnosť a
odbornosť.

2. Každý z textov by mal mať jasne definovaný zámer (prečo bol napísaný) a
mal by sa venovať konkrétnemu problému. Okrem načrtnutia problémovej
oblasti by sa autori mali snažiť o navrhnutie resp. analýzu možných
riešení.

3. Autorom odporúčame vyhnúť sa opakovaniu všeobecne známych faktov a súvislostí a využívať priestor na predstavenie nových pohľadov resp.
skutočností, ktoré ešte inde nezazneli.

4. Autor nesie plnú zodpovednosť za obsah článku a za pôvodnosť spracovania témy. V prípade zistenia plagiátorstva (vydávania cudzieho diela pod vlastným menom) a s autorom už nebudeme spolupracovať.

5. Zahraničná politika je nadstraníckym, otvoreným fórom a autorom sa
zaručuje sloboda prejavu. Redakcia si vyhradzuje právo odmietnuť texty,
ktoré:
a) nie sú spracované v súlade s inštrukciami
b) podnecujú k rasovej, etnickej, náboženskej, rodovej či inej
neznášanlivosti
c) nezakladajú sa na pravdivých informáciách či argumentoch.

6. Uprednostnené budú články s priamymi implikáciami pre slovenskú zahraničnú politiku.

7. Nepoužívame poznámky pod čiarou ani koncové poznámky. Kľúčové zdroje, z ktorých autor vychádza a by mali byť spomenué v texte, ideálne formou hypertextových odkazov.

8. Články, ktoré už boli publikované v iných médiách budú v ZP publikované len výnimočne a v skrátenej podobe.

9. V prípade, že má autor záujem uverejniť článok písaný pre Zahraničnú
politiku aj v inom médiu, je nevyhnutné požiadať o súhlas redakcie;

10. Príspevky v Zahraničnej politike sú honorované. Redakcia si vyhradzuje
právo krátiť resp. nevyplatiť honorár v prípade, že článok nespĺňa pôvodne
dohodnuté zadanie alebo termín dodania.

11. Príspevky podliehajú jazykovej a redakčnej úprave a kráteniu.

Príspevky môžete zasielať v MS Word alebo Open Office kompatibilnom formáte na kovac@sfpa.sk.

Leave a Reply