O nás

Zahraničná politika je portál o medzinárodných vzťahoch, bezpečnosti a ekonomike.

Jednotlivé príspevky vyjadrujú osobný názor autorov a nemusia korešpondovať s názormi vydavateľa. Texty portálu Zahraničná politika prešli jazykovou a redakčnou úpravou. Príspevky sú uverejňované nepravidelne.

Šéfredaktor: Peter Brezáni, brezani@sfpa.sk

Zakladajúca šéfredaktorka: Lucia Najšlová

Redakčná rada: Peter Brezáni, Patrik Kováč, Juraj Buzalka, Alexander Duleba, Elena Mallicková, Martin Muránsky, Tomáš Strážay, Aneta Világi, Július Lörincz

Redakčný kruh: Ingrid Brocková, Pavol Demeš, Rudolf Chmel, Juraj Stern, Soňa Szomolányi, Magda Vášáryová

Charakteristika: Webový portál Zahraničná politika, nástupkyňa Listov SFPA, ktoré vychádzali od roku 1997 a časopisu Zahraničná politika, ktorý vychádzal v období 2005-2012, sa zameriava na medzinárodnú politiku, ekonomiku a bezpečnosť. Vzhľadom na fakt, že ide o portál v slovenskom jazyku zameraný najmä na slovenského čitateľa, dôraz sa kladie na záležitosti týkajúce sa Európy, transatlantického priestoru a úlohy Slovenska v medzinárodných zoskupeniach. Zahraničná politika je určená predovšetkým pre odbornú verejnosť – študentov, akademikov, politikov, diplomatov, pracovníkov štátnych a verejných inštitúcií, informácie sú však podávané formou, ktorá je prístupná i širšej verejnosti.

RC SFPA

grey

Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, n.o. je majiteľom portálu Zahraničná politika a vydavateľom webzinu Zahraničná politika.

Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, n.o. vzniklo transformáciou bývalej príspevkovej organizácie MZV SR Slovenský inštitút medzinárodných štúdií podľa zákona č. 13/2002 Z.z. na základe rozhodnutia vlády Slovenskej republiky č. 1113 zo dňa 26. novembra 2003. Výskumné centrum SFPA, n.o. bolo zaregistrované dňa 30. januára 2004 na Krajskom úrade v Bratislave ako nezisková organizácia poskytujúca verejne prospešné služby v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy, prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt.

V súlade so štatútom (čl. III) Výskumné centrum SFPA, n.o. v rámci svojej pôsobnosti poskytuje nasledovné všeobecne prospešné služby:

  1. poskytuje nezávislé odborné analýzy kľúčových otázok medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky Slovenskej republiky;
  2. vydáva odborné periodické i neperiodické publikácie, ktoré slúžia k prehĺbeniu poznania v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky SR a slúžia ako zdroj kvalifikovaných informácií pre odbornú a laickú verejnosť;
  3. organizuje odborné podujatia a podieľa sa na medzinárodnej vedeckej spolupráci v oblasti výskumu medzinárodných vzťahov a bezpečnosti;
  4. prispieva k skvalitneniu odbornej diskusie o medzinárodných vzťahoch a zahraničnej politike Slovenskej republiky;
  5. vytvára priaznivé prostredie pre rast novej generácie slovenských odborníkov v oblasti medzinárodných vzťahov;
  6. podnecuje širší záujem občanov Slovenskej republiky o dianie vo svete, hlbšie pochopenie významu zahraničnej politiky a jej prepojenia s domácou politikou.